Alternate Text

کاردانی آشپزی

امروزه آشپزی به عنوان بخش اصلی صنعت پذیرایی و خدمات نقش غیر قابل انکاری در جذب و وفاداری مشتری ایفاء می نماید و به همین دلیل، سرآشپزها به عنوان نیروهای سرآمد و برجسته، از جایگاه مهمی در این صنعتت برخوردارند. مهارت آشپزی در جامعه امروز نیازمند آموزش و تعلیم می باشد.